เขียนโปรแกรม Download Image จาก http

วันนี้มาลองเขียนโปรแกรมเพื่อ save image จาก website ซึ่งผ่าน http กันดู เผื่อจะได้เอาไปต่อยอดทำอย่างอื่นต่อไป

library ที่ใช้ apache http component

package mangaloader;

import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpHost;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.auth.AuthScope;
import org.apache.http.auth.UsernamePasswordCredentials;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.methods.HttpUriRequest;
import org.apache.http.conn.params.ConnRoutePNames;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
/**
 *
 * @author kajookdecv
 */
public class Main {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    DefaultHttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
    //if have proxy
    httpclient.getCredentialsProvider().setCredentials(new AuthScope("proxyHost", 8080),
        new UsernamePasswordCredentials("username", "password"));
    HttpHost proxy = new HttpHost("proxyHost",8080);
    httpclient.getParams().setParameter(ConnRoutePNames.DEFAULT_PROXY, proxy);
    
    //save image from
    HttpUriRequest req = new HttpGet("http://cdn04.eboy.in.th/manga/cuhafivfdai/wqerdvipo/TH/gantz/TH/323/001.inc.dll");
    HttpResponse httpResponse = httpclient.execute(req);
    HttpEntity entity = httpResponse.getEntity();
    //Write to
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(new File("d:/temp/test.jpg"));
    BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(fos);
    if(entity.isStreaming()){
      entity.writeTo(bos);
    }else {
      System.out.println("not streaming.");
    }
    bos.close();
    fos.close();

  }

}
Advertisements

About WK

Kajook is a Senior Software Engineer. Job is Design & Develop in Java EE environment on Glassfish. I'm Interested in Agile software development ,iOS and Android.
This entry was posted in knowledge and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s